Novine Dan podržale naš moto da je znanje najveća moć

Početna » Novine Dan podržale naš moto da je znanje najveća moć

dan Do­bit­ni­ci di­plo­me „Lu­ča I” Gi­mna­zi­je „Pan­to Ma­li­šić” iz Be­ra­na, njih 17, is­ko­ri­sti­li su na­grad­ni bo­ra­vak u vi­li „Šće­kić” u Ča­nju. U pe­ri­o­du od 3. do 9. ju­na na po­ziv vla­sni­ka Mo­ke Šće­ki­ća u Ča­nju su bo­ra­vi­li: Ni­ko­la Ba­bić, Mar­ti­na Lu­to­vac, Mi­lan Mag­de­li­nić, El­din Zej­ni­lo­vić, Ana Bo­ga­vac, Alek­san­dra De­do­vić, Ha­na Ha­dro­vić, Ma­te­ja Iva­no­vić, Želj­ko Ra­jo­vić, Ri­al­da Ra­mu­so­vić, Ma­ri­na Šo­škić, Je­le­na Ti­ja­nić, Ti­ja­na Cim­ba­lje­vić, Te­o­do­ra Gu­be­ri­nić, Sa­nja Lon­čar, Te­o­do­ra Bje­la­jac i Za­ri­ja Lu­to­vac.

Čitaj više na: Dan Online